• About Us slider 1
  • About Us slider 2
  • About Us slider 3

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

 

1

ඉන්දිරා මල්වත්ත මිය
සභාපති /ප්‍රධාන විධායක නිළධාරි

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
42 නවම්මාවත,
කොළඹ02.

2

ටී.එම්.ජේ.වයි.පී ප්‍රනාන්දු මිය
විනිමය පාලක,

විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
30. ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01.

3

නවරත්න බණ්ඩාර අලහකෝන් මයා
සභාපති

මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය,
"රුවන් සෙවන",
නො 73/5A, වැලිවිට,
කඩුවෙල.

4

එච්.පී.ජයනන්ද මයා
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ශ්‍රී ලංකා රේගුව,
නො 40 ප්‍රධාන වීදිය,
කොළඹ 11.

5

එම්.ඒ.එස්.වීරසිංහ මයා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

මුදල් හා ජනමාද්‍ය අමාත්‍යංශය,
මහ භාණ්ඩාගාරය,
කොළඹ 01

6

එන්.තරංග සමරවික්‍රම මයා

මකලන්ඩුව
වලල්ලාවිට

7

ඊ .කිතුල්ගොඩ,ඒ .ඒ.එල් මයා

ජයලත් මාවත,
පොකුණුවිට
හොරණ

8

හපුතන්ත්‍රී ධර්මසේන මායා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

නො 114/4,විජේරාම මාවත 
කොළඹ 07 .

9

ජයන්ත සෝමසිරි මයා

ලීලා විවින්ග් මිල්ස්,
වටරැක නැගෙනහිර
ගාල්ල

10

කේ.ඩි.එන් . රන්ජිත් අශෝක  මයා
ලේකම් කර්මාන්ත හා වාණිජ  කටයුතු අමාත්‍යංශය.

නෝ 73/1 ගාලු පාර ,
කොළඹ 03 .

11

ආර්.ඒ.ඩි ජනක රණවක  මයා

133/23A
පාගොඩ පාර
පිටකෝට්ටේ