• About Us slider 1
  • About Us slider 2
  • About Us slider 3

අපගේ කළමනාකාරීත්වය

Amithag
සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක
 අමිත ගමගේ මයා
දුරකථන : 0112329352 | 0112390650
ෆැක්ස් : 0112320971 |0112328936
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 no imageඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අයි.එස්.එච්.ජේ.ඉලුක්පිටිය මහතා


දුරකථන : 0112441188
ෆැක්ස් : 0112329697
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මානව සම්පත් හා පරිපාලන අංශය


the-new
අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන)
පී.යු.කේ. තේනුවර මයා
දුරකථන :  0112336552
ෆැක්ස් : 0112336552
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 5607 copy
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් කළමනාකරණ)
ඊ.ඒ.කේ.සෙනවිරත්න මිය
දුරකථන : 0112390656
ෆැක්ස් : 0112390658
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

amal
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
ටී.එම්.ඒ.පී.කේ. තෙන්නකෝන් මහතා
දුරකථන : 0112392044
ෆැක්ස් : 0112390658
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අපනයන අළෙවි අංශය

 amal නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අපනයන සේවා සහ අපනයන අලෙවි රා.ඉ)
   ටී.එම්.අමල් තෙන්නකෝන්
දුරකථන : 0112390653
ෆැක්ස් : 0112390649
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            
2. Ayoma Dias
 
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අපනයන සේවා හා අපනයන අලෙවි)
ඩී.ජී.එ්.පී.ඩයස් මිය
දුරකථන : 0112390653
ෆැක්ස් : 0112390649
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             
 
 

 

කොළඹ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

kanishka
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
කනිෂ්ක අබේනායක මයා
දුරකථන : 0112390651
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්‍යුත්තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගිණුම් අංශය

caa
අධ්‍යක්ෂ (මුල්‍ය)
ඒ.එන්.බී. පෙරේරා මිය
දුරකථන : 0112323100
ෆැක්ස් : 0112332123
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

no-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුල්‍ය)
ඩබ්ලිව්.ජී.නුවන් මලින්ද මයා
දුරකථන : 0112337691
ෆැක්ස් : 0112332123
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

no-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුල්‍ය)
ජී.චමින්ද තුෂාර මයා
දුරකථන : 0112337691
ෆැක්ස් : 0112332123
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ඉඩම්,කැණිම් හා පරිසර අංශය

amarasiri
අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්, කැණිම් හා පරිසර)
ජී.ඩබ්ලිව්. අමරසිරි මයා
දුරකථන : 0112332111
ෆැක්ස් : 0112337694
විද්‍යුත්තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Nuwan copy
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් කැණිම් හා පරිසර)
එස්.එන්.සී.බී. සමරසිංහ මයා
දුරකථන : 0112325364 (Ext 316)
ෆැක්ස් : 0112337694
විද්‍යුත්තැපෑල : -

uth
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් කැණිම් හා පරිසර)
ජී.ඒ.යු.පී. අබේපාල මිය
දුරකථන : 0012325364 (Ext 316)
ෆැක්ස් : 0112337694
විද්‍යුත්තැපෑල : -

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

IMG 4074-kesara
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
බී.කේ. වීරතුංග මහතා
දුරකථන : 0112335321
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්‍යුත්තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අපනයනඅංශය

                                                                                                                                                                                                                                   සහකාරRangaඅධ්‍යක්ෂ (අපනයන සේවා සහ අපනයන අලෙවි)  

රංග බණ්ඩාර වනසිංහ මහතා

                                                                                                                                                                                                               

දුරකථන : 0112337693
ෆැක්ස් : 0112390649
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජාතික ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය ක්‍රියාත්මක

MR.D.T.KULANANDA
අධ්‍යක්ෂ ( ජාතික ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
ඩී.ටී. කුලනන්ද මයා
දුරකථන : 0112332128
ෆැක්ස් : 01123319694
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

no-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( ජාතික ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
කේ.ඒ.පී.සී.කීනිගම
දුරකථන : 0112332128
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නීති අංශය

IMG 20150909 0002-pri
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)
ප්‍රියන්ති ජයසිංහ මිය
දුරකථන : 0112338432
ෆැක්ස් : 01123319694 | 01123201958
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දියමන්ති නිෂ්කාශන මධ්‍යස්ථානය - කටුනායක

No-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අපනයන සේවා සහ අපනයන ‍අලෙවි)
දුරකථන : 0112252203
ෆැක්ස් : 0112252203
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යංශය -ගාල්ල

Sampath

එම්.යූ.එස්.වික්‍රමසූරිය මයා
දුරකථන 0912244939 
ෆැක්ස් 0912244939
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මැණික්ගල් පරීක්ෂාකිරීමේ රසායනාගාරය-ලෝක වෙළෙද මධ්‍යස්ථානය

no-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තක්සේරු/ රත්නවිද්‍යාඥ)
දුරකථන : 0112391132
ෆැක්ස් : 0112391132
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තක්සේරු අංශය

no-image
අධ්‍යක්ෂ (තක්සේරු / රත්නවිද්‍යාඥ)
ආචාර්ය.ප්‍රශාන් ෆ්‍රැන්සිස්
දුරකථන : 0112390657
ෆැක්ස් : 0112390657
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tharanga
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තක්සේරු/ රත්නවිද්‍යාඥ)
ඩබ්ලිව්.ටී.එල්.පී. පෙරේරා මිය
දුරකථන : 0012325364 (Ext 345 |346 | 3419)
ෆැක්ස් : 0112390657
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

deer
සහකාර තක්සේරු/ රත්නවිද්‍යාඥ
ජී.ඩී.රණතුංග
දුරකථන : 0112391132
ෆැක්ස් : 0112391132
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 රන්ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරිමේ හා මුද්‍රාතැබිමේ අංශය

no-image
අධ්‍යක්ෂ (රන්ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරිම හා මුද්‍රාතැබිම)
ආචාර්ය ප්‍රශාන් ෆ්‍රැන්සිස්
දුරකථන : 0112390652
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tashi
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රන්ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරිම හා මුද්‍රා තැබිම)
කේ.ඒ.ටී. හිරෝෂිණි මිය
දුරකථන : 0112390652
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

no-image
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රන්ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරිම හා මුද්‍රා තැබිම)
ඉන්දික බණ්ඩාර මහතා
දුරකථන : 0112390652
ෆැක්ස් : 0112320758
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රචාරක අංශය

Sonali
කළමණාකරු - ප්‍රචාරක

සොනාලි මල්වත්ත මිය
දුරකථන : 0112332182
ෆැක්ස් : 0112332182 | 0112320758
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

MR.I.S.W.JAYAWARDENA-new
පරිගණක ජාල පරිපාලන නිලධාරි
ඉෂාර ජයවර්ධන මයා
දුරකථන : 0112390645(Ext 322)
ෆැක්ස් : 0112332123
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සභාපති අංශය

no-image
සභාපති අංශය - ලේකම්

දුරකථන : 0112329352 | 0112390650
ෆැක්ස් : 0112328936 | 0112320971
විද්‍යුත් තැපෑල :

IMG 5006 copy copy
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අංශය - ලේකම්
පුෂ්පා එස්. විරවංශ මිය
දුරකථන : 0112441188
ෆැක්ස් : 0112329697
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සැලසුම් අංශය

achala
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(අපනයන සේවා හා අපනයන අලෙවි) (
ඒ.ඒ.එන්.පෙරේරා මිය
දුරකථන : 0112337698
ෆැක්ස් :  0112320971
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

kini
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
එන්.පී.සමරතුංග මයා මහතා
දුරකථන : 0362258170
ෆැක්ස් : 0362258170
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

රත්නපුර අපනයන අංශය

Weralupe

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අපනයන සේවා සහ අපනයන අලෙවි)

එච්.එම්.ඒ.සී. වෙරළුපේ මෙනවිය

 

 
දුරකථන : 0452222008
ෆැක්ස් : 0452222008
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                      

මාතර ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

aruna
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය)
එම්.එල්.අයි.එම්.ආර්.අරුණ මයා
දුරකථන : 0412223330
ෆැක්ස් : 0412223330
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මොණරාගල ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

cris
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන නිලධාරි)
ජේ.එම්.ඩී.එෆ්. ක්‍රිස්ටෝපර් මයා
දුරකථන : 0552276124
ෆැක්ස් : 0552276124
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නාඋල ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
එම්.බී.එන්.එස්.මුණමල්පේ
MR.M.B.N.S.MUNAMALPE
දුරකථන : 0662246094
ෆැක්ස් : 0662246094
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

රත්නපුර ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

karu
‍නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
එච්.පී.කරුණාතිලක මයා 
දුරකථන : 0452223592
ෆැක්ස් : 0452223139
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mancha
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රියාත්මක හා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන)
සී.මංචනායක මයා
දුරකථන : 0452222007
ෆැක්ස් : 0452223139
විද්‍යුත් තැපෑල :  -

රත්නපුර - තක්සේරු අංශය

                                
  janaka         
සහකාර තක්සේරු / රත්නවිද්‍යාඥ        
ජනක හේමචන්ද්‍ර මහතා
දුරකථන : 0452232109
ෆැක්ස් : 0452223139
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සැපයුම් අංශය

no-image
සහකාර කළමනාකාර (සැපයුම්)(වැ.බ)
ඉවෝන් මල්ලවාරච්චි මිය
දුරකථන : 0112332197
ෆැක්ස් : 0112332197
විද්‍යුත් තැපෑල :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.