රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව, මැණික් කර්මාන්තය සංවර්ධනය, නියාමනය සහ පාලනය සදහා 1971 මාර්තු 09 දින 1971 අංක 13 පනත යටතේ පිහිටුවන ලදී. රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව එහි කටයුතු 1971 නොවැම්බර් මස 15 දින ආරම්භ කරන ලදී. එහි කාර්ය භාරයන් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පහත දැක්වේ.

මේ අනුව මැණික් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලපත්‍ර‍ නිකුත් කිරීමේ වගකීම දරන එකම ආයතනය බවට සංස්ථාව පත්විය.රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ මැදිහත් වීම මත රටේ නීති විරෝධි මැණික් ගැරීම් වේගයෙන් පහත වැටුන අතර මැණික් අපනයනය වේගයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. නව පතල් නගර විහිදී වැඩිවීම සහ ඒ වන විට ජනතාවගෙන් අතලොස්සකට පමණක් සීමාවු මැණික් ගැරීමේ සහ මැණික් වෙළදාම තව තවත් ජනතාව අතට පත්විය. රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව මැණික් අපනයන කරුවන්හට ඔවුන්ගේ මැණික් අපනයනය රජය හරහා සිදු කිරීමට සියළු අයිතීන් ලබා දෙන ලදී.