මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා බලපත්ර මැණික් වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා බලපත්ර මැණික් වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

මැණික් වෙළඳ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය බලපත්රය ඉල්ලන්න

මැණික් වෙළඳාමට සහ මැණික් අපනයන සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන අයදුම් පත සම්පුර්ණ කර ජාතික හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපත සහ තනි පුද්ගල හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් හෝ සමාගමක් නම් මැණික් වෙළෙඳාමද ඇතුලත් සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට්‍රාර්, පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නිකුත් කරන ලද අදාල ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුල් පිටපත සමඟ ඡායා පිටපතක් සහ ග්‍රාම සේවක සහතික ද එමෙන්ම තමන් විසින් ලබා ගන්නා ලද තොග වටිනාකමට අදාළව මාස හයක බැංකු වාර්තාද ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, වර්ෂය තුල දී උපරිම වශයෙන් තබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන මැණික් තොගයේ දළ වටිනාකම අනුව බලපත්‍ර නිකුත් කිරිමට කටයුතු කරනු ලැබේ

එයට අදාල වර්ණ කාඩිපත් නිකුත් කිරීම

මැණික් වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අය වන ගාස්තු

තොගයේ වටිනාකම(රු)

බලපත්‍ර ගාස්තුව(රු)

100000 දක්වා

1200.00

500000 දක්වා

3000.00

1000000 දක්වා

5000.00

2000000 දක්වා

10000.00

3000000 දක්වා

12000.00

5000000 දක්වා

16500.00

10000000 දක්වා

20000.00

20000000 දක්වා

25000.00

20000000 ට වැඩි

35000.00

මේ ගාස්තුවට VAT හා 10% මුද්දර බදු (උපරිම රු. 2000.00කට යටත්ව) ඇතුලත් වේ.
එක්දින ගාස්තුව(අමතර ගෙවීම) – රු. 1000.00 + VAT
වර්ණකාඩ්පත සඳහා රු. 1000.00 + VAT