வீடு மக்கள் அணிகலன்கள் இலங்கை விலைமதிப்பற்ற உலோக தரநிலைகள் மற்றும் அடையாளங்கள்
வீடு மக்கள் அணிகலன்கள் இலங்கை விலைமதிப்பற்ற உலோக தரநிலைகள் மற்றும் அடையாளங்கள்

இலங்கை விலைமதிப்பற்ற உலோக தரநிலைகள் மற்றும் அடையாளங்கள்

Ex: 22Kt Hallmarking in Gold Ring
(Ref. Extra ordinary gazette notification no. 1436/21 dated 17th March 2006)

Legal standards for Gold Jewellery (PPT)

Karat Standard Fineness
24Kt. equivalent to. 999
22Kt. equivalent to. 916
21Kt. equivalent to. 875
18Kt. equivalent to. 750
14Kt. equivalent to. 585
10Kt. equivalent to. 417
9Kt. equivalent to. 375
8Kt. equivalent to. 333